WYBORY ROG

 

W dniu 2 lipca br. odbyło się Ogólne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka.

 

 

 

Zebranie otworzył prof. Paweł Bożyk, przewodniczący Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka. Na wstępie powitał gości przybyłych na konferencję ROG.

 

  • Bogdana Gorskiego - przewodniczącego Polskiej Partii Socjalistycznej
  • Macieja Gadaczka - przewodniczącego Społecznego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia im. Edwarda Gierka
  • płk J. Pokrowskiego - przewodniczącego Stowarzyszenia Inwalidów Wojennych Ludowego Wojska Polskiego
  • Andrzeja Ziemskiego – redaktora naczelnego Przeglądu Socjalistycznego
  • dr Janusza Dąbrowskiego – przewodniczącego Instytutu Badań nad Społeczną Gospodarką Rynkową im. M. Keynesa

 

Informację o działalności ROG w latach 2012 – 2016 przedstawił prof. Paweł Bożyk. Informacja została poszerzona o okresy wcześniejsze – od powołania ROG w grudniu 2004 r. oraz pierwszego kongresu w maju 2005 r. Przewodniczący ROG w swym wystąpieniu zapowiedział konieczność dokonania zmian w działalności ROG oraz w składzie Zarządu partii. Wyjaśnił, że korekty są konieczne wobec nowej sytuacji społeczno-politycznej, jaka się wytworzyła w Polsce po ostatnich wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Innym czynnikiem jest znaczne osłabienie pozycji lewicy i dominacja prawicy na polskiej scenie politycznej. Prof. Paweł Bożyk zgłosił projekt zorganizowania w listopadzie br czterotematycznej konferencji: w kwestii bezrobocia, mieszkalnictwa, układu handlowego USA – UE oraz Brexitu.

 

Po informacji przewodniczącego ROG głos zabrał Bogdan Gorski, przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej. Jego wystąpienie dotyczyło problemów ludzi lewicy: jaka jest kondycja lewicy i jaka czeka ją przyszłość. Poinformował także o okolicznościach powołania Porozumienia Socjalistów, w skład którego weszły różne ugrupowania lewicowe.

 

Prof. Paweł Bożyk odnosząc się do tego wystąpienia stwierdził, że współpraca ROG z PPS jest harmonijna i modelowa.

 

W imieniu Społecznego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia im. Edwarda Gierka, głos zabrał jego przewodniczący Maciej Gadaczek. Mówił o działalności Stowarzyszenia w trudnym czasach frontalnej nagonki na okres istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Trzeba było konfrontować się nie tylko z prawicą, ale i z niechęcią przedstawicieli głównego nurtu lewicy. M. Gadaczek zaprosił zebranych na uroczystości z okazji 15 rocznicy śmierci Edwarda Gierka, które odbędą się 23 lipca w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej.

 

Zbigniew Kaźmierczak, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Bezrobotnych podkreślił związek mieszkalnictwa z bezrobociem. – Jeśli nie opanujemy problemu bezrobocia to owe mieszkania na wynajem pozostaną puste lub trafią w inne ręce.

 

dr Janusz Bandurski przedstawił charakterystykę organów ROG oraz tryb ich wyborów.

 

Po przerwie przewodnictwo obrad objął dr Janusz Dąbrowski. Kolejnym punktem była dyskusja nad referatem przewodniczącego ROG.

 

Pierwszym dyskutantem był dr Janusz Bandurski. W pierwszych słowach odniósł się do wystąpienia przewodniczącego PPS. Tworzące się Porozumienie Socjalistów to płaszczyzna współdziałania w szerokim zakresie. Należy się przeciwstawiać czarnej propagandzie prawicy malującej fałszywy obraz PRL i jej dokonań. Trzeba się także przeciwstawiać próbom ograniczania demokracji i praw obywatelskich. W sprawach budownictwa mieszkaniowego powinno się wspierać te inicjatywy rządowe, które okażą się konsekwentne i realne.

 

Prof. Bożyk zwrócił uwagę, że zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego jest walką polityczną i należy ją postrzegać w szerszym kontekście.

 

Mec. Zenon Wasilewski postulował o wyrażenie podziękowania za długoletnią pracę na rzecz ROG Edmundowi Kęsickiemu, ustępującemu Krajowemu Sekretarzowi Wykonawczemu ROG. Mówił także o ludziach lewicy, którzy zstępują z areny życia. Trzeba pamiętać o tych, którzy odchodzą, będzie nas coraz mniej i już wkrótce nie będzie komu przekazywać priorytetów w edukacji, szczególnie o charakterze historycznym. Powinno się też oddać cześć Józefowi Oleksemu jako inicjatorowi Kongresu Lewicy Polskiej.

 

Płk J. Pokrowski oświadczył, że delegacja jego stowarzyszenia weźmie udział w uroczystościach z okazji 15 rocznicy śmierci Edwarda Gierka.

 

Władysław Bujwid mówił o zadaniach lewicy i możliwościach jej działania nawet w tak trudnym okresie, z jakim obecnie mamy do czynienia. Zgłosił propozycję stworzenia zespołu ds. współpracy z innymi organizacjami lewicowymi; uzgodnienie wspólnej formuły programowej pozwoli na zorganizowanie kolejnego kongresu lewicy polskiej.

 

Zbigniew Sowa wyraził poparcie dla idei integracji ruchu lewicowego. Powinna być ona priorytetem dla nowych władz ROG. Opowiedział się za zdynamizowaniem działalności naszego ruchu poprzez powołanie pełnomocników ROG wojewódzkich i powiatowych. Nie zapominajmy o tym, co łączy pokolenia i jakie przekazują wartości. Zwrócił uwagę na zalety gierkowskiego programu “Wisła”, którego pewne fragmenty zamierza realizować obecna ekipa rządząca.

 

Zenon Wasilewski wskazał na zagrożenia płynące z realizacji sejmowej ustawy dekomunizacyjnej. Trzeba się jej przeciwstawiać wszelkimi środkami.

 

Edmund Kęsicki wyraził podziękowanie za współpracę, ale stan zdrowia nie pozwala mu kontynuować aktywnej działalności. Życzył nowemu kierownictwu ROG dobrej atmosfery i osiągnięć w dalszej działalności organizacyjnej i politycznej.

 

Prof. Paweł Bożyk proponował, by w sprawach dotyczących konfrontacji Komitetu Obrony Demokracji z obecną władzą pozostać w obszarze przestrzegania wolności i demokracji oraz poszanowania praw obywatelskich w naszym kraju.

 

Stanisław Nowacki apelował o poparcie inicjatyw rządowych mających charakter socjalny i prospołeczny. Jego zdaniem lewica już dawno powinna przedstawić podobny program.

 

Przewodniczący Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej przedstawił formułę przeprowadzenia wyborów oraz listę osób kandydujących do władz ROG.

 

W wyniku wyborów oraz ukonstytuowania się władz ROG struktura przedstawia się następująco:

 

Zarząd Krajowy ROG:

 

Prof. Paweł Bożyk – Przewodniczący ROG

Zbigniew Sowa – Krajowy Sekretarz Wykonawczy ROG

Edyta Brzychaczy - Skarbnik ROG

 

Maciej Gadaczek – Wiceprzewodniczący ROG

Eugeniusz Wypijewski – Wiceprzewodniczący ROG

Dr Janusz Bandurski – członek Zarządu ROG

Dr Janusz Dąbrowski – członek Zarządu ROG

Marian Szymański – członek Zarządu ROG

Mieczysław Kozłowski- członek Zarządu ROG

 

Komisja Rewizyjna:

 

Adam Kuczkowski – przewodniczący

Marian Pomianowski – członek

Henryk Wieczorkowski – członek

 

W ostatnim punkcie obrad głosowano nad uchwałami Ogólnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROG.

 

Podsumowania zebrania dokonał prof. Paweł Bożyk, przewodniczący Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka. Podziękował Edwardowi Kęsickiemu za długoletnią współpracę, a także uczestnikom zjazdu za aktywność. W ostatnich słowach nakreślił kierunki działania na najbliższą przyszłość.