List otwarty

Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej

do Radnych Powiatu Tomaszowa Mazowieckiego

Czerwcowa Sesja Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, to “czas zbiorów” z decyzji Radnych poprzedniej kadencji. Na XXII Sesji Rady Powiatu w dniu 21. 06. 2012 r., w punkcie 5 porządku obrad sesji, poinformowano Radnych o zgłoszeniu do Sądu upadłości Tomaszowskiego Centrum Zdrowia.

Inaczej być nie mogło. Przy tych samych zasadach finansowania Szpitala i dodatnich wynikach finansowych przed komercjalizacją (pomijając zadłużenie i koszty kredytu), przekształcenie Szpitala w “jednoosobową spółkę samorządu terytorialnego (komercjalizacja), zwiększyło tylko koszty funkcjonowania Szpitala (zwiększona administracja – nowe stanowiska).

W związku z tym pytamy – jak Państwo Polskie zamierza realizować dla mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego zapisy Konstytucji – Art. 68, ust. 2 – “Obywatelom niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres świadczeń określa ustawa”.

Wobec tych faktów, Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej, ocenia decyzje Radnych poprzedniej kadencji o przekształceniu Szpitala działającego “non profit” (bez zysku) – w przedsiębiorstwo dochodowe z zakresu świadczenia usług zdrowotnych, jako nieprzemyślaną i skutkującą również wyeliminowaniem kontroli Szpitala przez Radnych. Świadczy to, że prawdopodobnie Radni nie znają konstytucji i nie posiadają dostatecznej wiedzy z zakresu finansów i ekonomii, albo o bezmyślnym podporządkowaniu się Ministra Zdrowia.

Natomiast powstanie gigantycznego zadłużenia Szpitala, świadczy o braku właściwego nadzoru nad jego działalnością przez Organ Nadzoru – Zarząd Powiatu i nie wywiązywanie się z funkcji kontrolnych Radnych Rady Powiatu. Fakt istnienia deficytu środków finansowych w polskiej służbie zdrowia i złe ustawodawstwo, nie usprawiedliwia działań Zarządu Rady i Radnych. Ponieważ w Polsce istnieją dobrze działające szpitale, zarówno nieskomercjalizowane, jak i skomercjalizowane. Zastanawiający jest fakt, że nikt w Tomaszowie Mazowieckim nie poniósł żadnej odpowiedzialności za ten stan.

Szersze udokumentowanie naszej krytyki, przedstawiamy w tezach zawartych w załączonym sprawozdaniu z Konferencji pt. “Patologie ratownictwa medycznego, patologie służby zdrowia (w załączeniu 25 szt. Kserokopii dla Radnych). Konferencja odbyła się w listopadzie 2010 r., zorganizowana przez Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka.

 

 

Sekretarz ZG SIP Przewodniczący ZG SI

mgr inż. Ryszard Kobiela inż. Ryszard Michalak

 

 

do wiadomości:

  1. dr Bartosz Arłukowicz – Minister Zdrowia
  2. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka