Lewica społeczna

 

 

Ogólne uwagi odnośnie kierunków i form aktywizacji działalności organizacji lewicowych ,sformułowane przy wykorzystaniu udostępnionych opracowań:

- kierunków współdziałania grupy organizacji lewicowych opracowanych pod przewodnictwem PPS,

- grupę członków z Gdańska i przesłane przez p. Sowę,

- przyjęte na jubileuszowej konferencji ROG w czerwcu ubiegłego roku.

Na postawie oceny aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju oraz udostępnionych propozycji, przy omawianiu i rozważaniu możliwości działania lewicy w Polsce, proponuje zwrócenie uwagi na następujące zagadnienia:

1.W aktualnej sytuacji politycznej, społecznej jak i gospodarczej kraju istotne znaczenie ma określenie co rozumiemy pod tym określeniem i jakie znaczenie może mieć działalność organizacji i osób wyznających takie poglądy. Samo określenie “lewica” w wielu grupach społecznych w Polsce jest różnie kojarzone, w tym często przyjmowane jest jako synonim poprzedniego systemu politycznego. Podobnie jak określenie “rządy komunistów”, których faktycznie po 1944 roku w Polsce nie było. Z tego względu, proponuje przyjęcie, że podobnie jak w ujęciu historycznym jest to ogólne określenie orientacji ideologicznych przyjmujących za nadrzewne wartości postępu i sprawiedliwości społecznej oraz aktywną rolą państwa w kształtowaniu procesów gospodarczych i społecznych. Bazując na takim określeniu lewicy, można założyć, że zadaniem organizacji i osób określających się jako lewicowe powinno być przeciwstawianie się wszelkim autokratycznym formom rządzenia państwem i liberalnym, czy neoliberalnym metodom zarządzania jego gospodarką. Dlatego też, należy rozważyć, czy obecna ”lewica’ nie powinna mieć charakteru obywatelskiego, traktowanego swoją rolę szerzej niż lewica “społeczna”. Tak określona lewica, za cel swojego działania powinna przyjąć troskę o demokratyczny charakter państwa oraz, przy aktywnej roli państwa, tworzone są warunki dla godziwego bytu wszystkich obywateli, a najuboższym zapewnione niezbędna pomoc i opieka. Dla realizacji tego celu celowym jest kształtowanie lewicy jako “konstruktywnej opozycji” w stosunku do aktualnych rządów sprawowanych przez ekipę Prawa i Sprawiedliwości. Rola “konstruktywnej opozycji” powinna polegać na kwestionowaniu i przeciwdziałaniu rozwiązaniom łamiącym demokratyczny ład i prawne zasady funkcjonowania państwa , ale jednocześnie inicjować i wspierać takie przedsięwzięcia, które służą rozwojowi państwa i poprawie warunków bytowych, szczególnie najuboższym członkom społeczeństwa.

2. Piorąc powyższe określenia pod uwagę, w aktualnej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej kraju można wyodrębnić co najmniej cztery grupy problemów, którymi szeroko rozumiana lewica powinna się zająć i oddziaływać na ich charakter.

2.1. Pierwszą grupę stanowią problemy związane z zabezpieczeniem demokratycznego charakteru państwa i przeciwstawienie się działaniom zmierzającym do wprowadzenia autarkicznego charakteru rządów. W aktualnej sytuacji, problemy te staja się jednymi z najważniejszych, gdyż przesądzają o sytuacji obywateli, ich swobodach i prawach oraz mają wpływ na jego sytuację wewnętrzną i pozycje międzynarodowa państwa. Z tym zagadnieniem związana jest polityka zagraniczna państwa, prowadząca do jego izolacji międzynarodowej oraz oddziaływująca na warunki jego współpracy gospodarczej.

Z tym zagadnieniem związana jest konieczność modyfikacji polityki zagranicznej kraju, a szczególnie rezygnacji z podporządkowania jej Stanom Zjednoczonym i udziału w realizacji ich celów politycznych i gospodarczych oraz odejście od działań destrukcyjnych w ramach Unii Europejskiej. Koniecznym jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz umocnienia Unii Europejskiej i budowania w niej liczącej się pozycji Polski, jak również ukształtowania pozytywnej współpracy z Rosją i Białorusią oraz zrezygnowania z niechcianego przez Ukrainę reprezentowania i wspierania jej interesów politycznych i gospodarczych.

2.2. Kolejnym zagadnieniem jest kwestia przeciwstawienia się praktyce zakłamywania historii Polski. Dlatego koniecznymi są zdecydowane działania dla prezentacji prawdziwej historii Polski na przestrzeni XIX i XX wieku oraz pozytywów i negatywów Państwa Polskiego w okresie międzywojennym oraz w latach 1944 – 1989. Koniecznym jest również doprowadzenie do likwidacji dotychczasowej działalności Instytutu Pamięci Narodowej i jej finansowanie ze środków Skarbu Państwa.

2.3. Dla poprawy odbioru społecznego inicjatyw i działań lewicy koniecznym jest, aby skoncentrowała je na konkretnych problemach. Korzystając z doświadczeń przedwojennej Polskiej Partii Socjalistycznej, proponuje się skoncentrowanie uwagi na możliwościach poprawy sytuacji w szczególnie istotnych obszarach. Za takie obszary proponuje się uznać:

- sprawę budownictwa mieszkaniowego i dostępność mieszkań dla ludzi o co najwyżej średnich zarobkach.

- kwestię bezrobocia i w tym aspekcie znaczenie rozwoju średnich przedsiębiorstw opartych o kapitał narodowy.

- kwestię ochrony środowiska, a w tym zanieczyszczenia powietrza i gospodarki wodnej.

3. Dla realizacji tych celów i akceptacji społecznej dla prowadzonych działań, proponuje się doprowadzenie do współpracy organizacji obywatelskich o różnej orientacji politycznej na rzecz rozwiązywania ściśle określonych problemów. Dla podjęcia takiej współpracy proponuje się opracowanie jej programu powołanie rady ją koordynującej.

4. Metodami realizacji uzgodnionych przedsięwzięć mogły by być ; konferencje, seminaria, publikacje oraz inicjatywy określonych przedsięwzięć. Dla przykładu celowym było by zorganizowanie konferencji na temat charakteru i roli lewicy we współczesnym świecie i metod jej działania, czy podjęcie się opracowywania i publikowania określonych opracowań (historycznych czy analitycznych).

5. Przy określeniu obywatelskiego charakteru takiej współpracy istnieją pewne szanse na pozyskanie środków finansowych niezbędnych dla jej prowadzenia. Środki takie mogły by pochodzić zarówno z organizowanych konferencji ewentualnie szkoleń oraz , co jest mniej prawdopodobne) z darowizn.

J.W.B.