Druga strona polskiego medalu

 

Prawicowa polityka historyczna zakłamała naszą historię i dokonała wielkiego spustoszenia w świadomości Polaków oraz ich dumie z własnych sukcesów i osiągnięć.

 

Prawica eksponuje wyłącznie mankamenty, klęski i podłości okresów rządów i działań lewicy, szczególnie powojennego okresu stalinowskiego, do 1956 roku, przedstawiając je, jako cele działań lewicy. Pomija milczeniem rzeczywiste cele i dążenia lewicy oraz osiągnięcia tych okresów. W ten sposób tworzy w świadomości Polaków karykaturalny obraz PRL i lewicy. Takie prezentowanie historii i PRL szczególnie intensywnie popularyzuje IPN, opierający się w dużym zakresie na dokumentach i działaniu Urzędu Bezpieczeństwa.

 

Służby bezpieczeństwa, jak w każdym państwie, prowadziły działania ochraniające władzę i jej dążenia do realizacji lewicowych celów państwowych. Służby bezpieczeństwa zwalczały przeciwników władzy i ustroju, metodami szczególnie restrykcyjnymi i brutalnymi w okresie stalinowskim. Po 1956 roku, metodami bardzo znacznie złagodzonymi. Zapobiegały działaniom opozycji, prowadzącym do zmiany władzy i ustroju. W ten sposób chroniły społeczeństwo przed szkodliwymi działaniami, jakie wystąpiły po zdobyciu władzy przez opozycję, w III RP, o których piszę dalej.

 

Pamiętając, że każde rozwiązanie przynoszące efekty ma również swoje mankamenty, a każdy okres historyczny, każdego państwa, obfituje w sukcesy i zasługi oraz klęski i podłości, historia powinna uwzględniać wszystkie te elementy i uwarunkowania przedstawianych okresów. Elementy takie występowały zarówno w PRL jak i w III RP oraz występują obecnie.

 

Obecna władza i publikatory głównego nurtu eksponują zasługi AK. żołnierzy wyklętych i opozycji w okresie PRL oraz sukcesy i osiągnięcia III RP, natomiast mówiąc lub pisząc o okresie PRL lub o lewicy, eksponują wyłącznie mankamenty, klęski i podłości. W bardzo wielu publicznych wypowiedziach słyszy się coś złego o Polsce okresu PRL. Nie spotkałem w wypowiedziach przedstawicieli innych krajów tak negatywnych opinii o swojej ojczyźnie i jej historii oraz deprecjonowana jej osiągnięć.

 

Ja żyłem w okresie II RP, wojny, PRL i III RP. Widziałem obie strony medalu tych okresów i spróbuję przedstawić w dużym skrócie drugie strony medalu PRL i III RP.

 

- Porozumienie generała Sikorskiego ze Stalinem, w czasie wojny, spowodowało zwolnienie z obozów Polaków wywiezionych w czasie wojny do Związku Radzieckiego i uformowanie z nich Ludowego Wojska Polskiego, a w tym Armii Andersa. Po opuszczeniu Związku Radzieckiego przez Armię Andersa, Polacy pozostający w ZSRR byli traktowani dużo gorzej.

 

- AK w czasie okupacji ofiarnie walczyła z Niemcami. Po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej terenów wschodniej Polski przez armię radziecką i polską, odmówiła wstąpienia do armii polskiej i dalszej walki z Niemcami o wyzwolenie Polski z okupacji niemieckiej. Zgodnie z decyzją Polskiego Rządu w Londynie, AK miała pozostać na terenie wschodniej Polski. W efekcie, władze radzieckie potraktowały AK jako wrogów, rozbroiły i wysłały do obozów przymusowej pracy oraz stosowały brutalne represje, również bezpośrednio po wojnie.

 

- AK wywołała powstanie warszawskie, w którym zginęło ok. 200 tys. Polaków i została zniszczona Warszawa a ludność wysłana do obozów.

 

- Armia Radziecka i Ludowe Wojsko Polskie wyzwoliły Polskę z okupacji niemieckiej. W Berlinie, na Bramie Brandenburskiej załopotały dwa sztandary: radziecki i polski.

 

- Po wojnie, Polska została odbudowana, uprzemysłowiona i zurbanizowana. Zapewniono warunki do życia dla wszystkich obywateli, których ilość wzrosła do 1989 roku o 14 milionów, w tym, w miastach o 15 milionów. Szerzej osiągnięcia tego okresu przedstawiam niżej.

 

- Żołnierze wyklęci, walcząc o cele nie możliwe do osiągnięcia w tamtych warunkach geopolitycznych, mordowali Polaków, którzy organizowali i budowali Polskę powojenną, a czasem i ich rodziny oraz rabowali wsie w obszarach swojego działania. Dzisiaj takie działania określane są terroryzmem. W efekcie, służby bezpieczeństwa, w okresie stalinowskim, stosowały wobec nich represje, niestety, często bardzo brutalne.

 

- PRL była pełnoprawnym członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

- Sojusz ze Związkiem Radzieckim, Układ Warszawski, powstanie NRD oraz obecność wojsk ZSRR na terenie NRD i Polski, gwarantowały nienaruszalność zachodniej granicy Polski, nie uznawanej przez Republikę Federalną Niemiec, dążącą do przywrócenia przedwojennej granicy z Niemcami.

 

- Sojusz ze Związkiem Radzieckim i członkostwo PRL w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej zapewniały Polsce zaopatrzenie gospodarki w podstawowe surowce, takie jak: ropa naftowa, rudy żelaza i bawełna. Umożliwiały uzyskanie, na potrzeby rozwoju przemysłu, dokumentacji technicznej i organizacyjnej oraz maszyn i urządzeń, a także, wymianę doświadczeń w zakresie nauki, techniki i organizacji. Polska za dostawy płaciła węglem i wyrobami polskiego przemysłu. Rozliczenia ułatwiało stosowanie wspólnej waluty – rubla transferowego. Ceny surowców ustalano na podstawie cen na rynkach światowych, średnich z okresu ostatnich 5 lat.

 

- Władze PRL bardzo ograniczyły wpływ władz ZSRR na wewnętrzne działania w Polsce, po zmianie polityki w 1956 roku.

 

- Opozycja niszczyła gospodarkę polską, organizację państwa i stosunki z sąsiadami, masowymi strajkami, blokadami i manifestacjami. Władza początkowo próbowała zwalczać opozycję siłą, co spowodowało zmianę kierownictwa. Po zmianie, władza dążyła do ostatniej chwili do porozumienia. Propozycje porozumienia, uzgodnione w Listopadzie 1981 roku, na spotkaniu Generała Jaruzelskiego, Prymasa Polski i Lecha Wałęsy, zostały jednak odrzucone przez władze Solidarności. To zmusiło władze do wprowadzenia stanu wojennego, w celu ratowania społeczeństwa przed tragicznymi skutkami destrukcyjnych działań Solidarności. Działania te spowodowały spadek produkcji i eksportu, uniemożliwiający spłatę kredytów, wykorzystanych na rozwój i modernizację gospodarki.

 

Osiągnięcia PRL pomijane przez obecne władze i publikatory głównego nurtu:

 

- Uspołeczniono kapitał przez jego nacjonalizację, a za tym i zysk, przeznaczając go na rozwój i inne cele społeczno gospodarcze.

 

- Odbudowano zniszczenia wojenne, zelektryfikowano wsie i rozwinięto budownictwo mieszkaniowe, standardowe, do 240 tys. mieszkań/rok.

 

- Ograniczono bezrobocie przez uprzemysłowienie i reformę rolną. Wybudowano ponad 1,5 tys. dużych przedsiębiorstw. Np., budowlane, huty, stocznie, kopalnie, energetykę, transport lądowy i morski. oraz przemysły: chemiczny, maszynowy, precyzyjny, lekki, spożywczy i inne oraz wiele przedsiębiorstw rozbudowano i zmodernizowano.

 

- Rozwijano nieodpłatne szkolnictwo, zlikwidowano analfabetyzm, wybudowano tysiąc szkół na tysiąclecie Polski oraz wiele szkół średnich i wyższych. Tworzono i rozwijano placówki naukowo badawcze oraz działania rozwojowe w przedsiębiorstwach. Duże zakłady pracy organizowały szkolenia zawodowe i podnoszenie kwalifikacji dla swoich pracowników. Koszty społeczne kształcenia absolwenci zwracali pracując w kraju, najczęściej w wyuczonym zawodzie.

 

- Objęto obywateli nieodpłatną opieką medyczną oraz budowano szpitale i ośrodki zdrowia. Zakłady pracy i szkoły wyposażano w placówki służby zdrowia, zapewniając w ten sposób bezpośrednią opiekę medyczną pracownikom i uczniom.

 

- Rozwijano i upowszechniano kulturę: teatry, kina, świetlice, klubo-kawiarnie i biblioteki, szczególnie wiejskie. Zakłady pracy organizowały wycieczki pracowników na imprezy kulturalne i krajoznawcze oraz występy artystów w zakładach pracy.

 

- Upowszechniono związki zawodowe, a w 1957 roku powołano samorządy pracownicze o dużych uprawnieniach. W każdym zakładzie pracy były organizacje reprezentujące pracowników wobec kierownictwa, do których pracownik mógł się odwołać, jeżeli czuł się potraktowany nie sprawiedliwie. Mógł także uzyskać ich pomoc w różnych sytuacjach.

 

- Władze powoływały kierownictwa przedsiębiorstw, za zgodą samorządów pracowniczych i partyjnych władz lokalnych. Tak powołane kierownictwa dążyły do zaspokojenia potrzeb: użytkowników produkowanych wyrobów, pracowników i okolicznych mieszkańców orazzapewniały efektywność ekonomiczną i przestrzegały zasad współżycia społecznego.

 

- Zapewniono udział pracowników w zysku, w formie funduszu nagród zwanego trzynastą pensją oraz funduszy socjalnego i mieszkaniowego, zachęcając w ten sposób pracowników do dbałości o efektywność ekonomiczną.

 

- Ograniczono rozpiętość dochodów ustalając taryfikatory płac, jednakowe dla wszystkich pracowników. Najwyższe płace dyrektorów największych przedsiębiorstw, zatrudniających kilkanaście tysięcy pracowników, nie przekraczały 4,5 średniej płacy.

 

- Wynagrodzenia zawsze były wypłacane w terminie.

 

- Czas pracy wynosił 8 godzin, łącznie z przerwą na posiłek. Ograniczano i wysoko opłacano godziny nadliczbowe: + 50% stawki za pierwsze 2 godziny i +100% za następne oraz za świąteczne. W ten sposób zapewniono pracownikom czas potrzebny na sprawy osobiste i rodzinne.

 

- Zapewniono opiekę nad dziećmi w szkołach, przedszkolach i żłobkach, w czasie pracy rodziców.

 

Niestety, osiągnięciom towarzyszyły mankamenty, błędy i wypaczenia władz, które spowodowały protesty społeczne przeciwko postępowaniu władz. Hasłem protestujących było: Socjalizm tak, wypaczenia nie. Władze PRL zdecydowały się przekazać władzę opozycji. Warunki przekazania władzy uzgodniono przy Okrągłym Stole.

 

Po przemianie ustroju nowa władza nie dotrzymała uzgodnionych warunków oraz zamiast działać zgodnie z intencją Solidarności - socjalizm tak, wypaczenia nie- postąpiła odwrotnie -wypaczenia tak, socjalizm nie.

 

Mankamenty III RPpomijane przez obecne władze i publikatory głównego nurtu:

 

- Powrótplagspołecznych: wyzysku, bezrobocia, nędzy i bezdomności.

 

- Wyprzedaż za bezcen majątku narodowego zwana prywatyzacją i wielkie zadłużenie Polski, obciążające następne pokolenia.

 

- W prywatnych przedsiębiorstwach właściciele sami, lub powołane przez nich kierownictwa, całkowicie od nich zależne, działają zgodnie z potrzebami wzrostu zysku i zachciankami właścicieli. Traktują zaspokajanie potrzeb społecznych, jako koszty zmniejszające zyski, które należy minimalizować.

 

- Likwidacja dużej części przemysłu i placówek naukowo badawczych, a szczególnie dużych przedsiębiorstw, zdolnych do innowacji, spowodowało zanik w Polsce potencjału rozwojowego, ograniczenie innowacyjności i zapotrzebowania na pracowników o wysokich kwalifikacjach.

 

- Rozwijanie wyłącznie małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających tylko pracowników wykonawczych i ich nadzorców, niezdolnych do innowacji oraz samodzielnego działania na rynkach międzynarodowych, zdało Polskę, w tym zakresie, na łaskę i niełaskę dużych przedsiębiorstw zagranicznych.

 

- Likwidacja szkolnictwa zawodowego.

 

- Pozostawienie rynkowi kształtowania struktury kwalifikacji absolwentów, spowodowało niedostosowanie jej do potrzeb gospodarki i bardzo częsty brak pracy dla absolwentów, w wyuczonym zawodzie oraz brak w gospodarce ludzi o potrzebnych kwalifikacjach.

 

- Ograniczenie zatrudnienia, wysokie bezrobocie i emigracja zarobkowa.

 

- Nieograniczona rozpiętość dochodów osób fizycznych, w tym luksusy i nędza.

 

- Ograniczenie standardowego budownictwa mieszkaniowego oraz bezdomność i eksmisje na bruk.

 

- Likwidacja placówek medycznych wszkołach i w zakładach pracy oraz likwidacja wielu innych placówek służby zdrowia, żłobków i licznych przedszkoli. Wielomiesięczne oczekiwania na wizytę u lekarzy specjalistów i na zabiegi lecznicze.

 

- Wieloletnie oczekiwania na wyroki sądów.

 

- Likwidacja dużej części placówek oświatowych i kulturalnych.

 

- Likwidacja dużej części związków zawodowych.

 

- Pozbawienie pracowników prawa do zysku.

 

- Zmiany prawa pracy na niekorzyść pracowników.

 

- Ograniczenie umów o pracę na rzecz umów cywilno prawnych, nie zapewniających ubezpieczenia pracownika.

 

- W wielu organizacjach wydłużono czas pracy do 9 godzin z przerwą na posiłek, a często dłuższy bez dodatkowego wynagrodzenia.

 

- Opóźnione wypłaty wynagrodzeń, a czasem ich brak.

 

Celem lewicowej władzy wPolskiej Rzeczpospolitej Ludowej było wyeliminowanie plag społecznych i rozwój społeczno gospodarczy. W PRL. zapewniono warunki do życia i rozwoju dla wszystkich obywateli i ich potomstwa. których ilość wzrosła po wojnie o 14 milionów do 1989 roku. Wyeliminowano plagi społeczne: wyzysk, bezrobocie i bezdomność.

 

Na najwyższy szacunek i uznanie zasługują Polacy, którzy wyzwolili Polskę z okupacji niemieckiej, a później Ją odbudowali i rozwinęli.

 

W III RP nie zapewniono warunków do życia dla wszystkich obywateli i ich potomstwa, których ilość nie wzrosła. Przyrost naturalny zmalał do ujemnego, a 2 miliony Polaków wyemigrowało, żeby znaleźć warunki do życia w innych krajach. Powróciły plagi społeczne: wyzysk, bezrobocie, nędza i bezdomność.

 

Czy ci, którzy to spowodowali zasługują na preferencje?

 

Władysław Bujwid